AVG en privacy

ArgoAtletiek hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring willen wij je daarom heldere en transparante informatie geven over hoe wij met
jouw gegevens omgaan. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en andere wet- en regelgeving. Wij mogen deze privacyverklaring aanpassen. Het is daarom verstandig om deze verklaring regelmatig te raadplegen. In ieder geval voordat je persoonsgegevens aan ons geeft.

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel, waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
privacyverklaring;
· De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die hiervoor
minimaal nodig zijn;
· Jou om uitdrukkelijke toestemming zullen vragen, als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van jouw gegevens;
· Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van jouw
gegevens te waarborgen;
· Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
· Jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor deze
zijn verstrekt, tenzij er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is;
· Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen
en deze respecteren.


Doeleinden
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden,
waarbij deze zijn uitgesplitst naar leden, vrijwilligers, deelnemers (niet-leden) aan wedstrijden en
bezoekers van de website van ArgoAtletiek:

· Leden
o Het lid zijn van ArgoAtletiek en de Atletiekunie;
o Het deelnemen aan trainingen, wedstrijden en andere activiteiten georganiseerd
door ArgoAtletiek;

· Vrijwilligers
o Het organiseren van of helpen bij trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van
ArgoAtletiek;
 • · Deelnemers (niet-leden) aan wedstrijden
  o Het deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door ArgoAtletiek;

· Bezoekers van de website van ArgoAtletiek
o Het ontvangen van informatie over en van ArgoAtletiek, de prestaties van leden en
deelnemers en uitslagen van wedstrijden.
 
Persoonsgegevens
Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij je om de volgende persoonsgegevens vragen of
ontvangen wij deze gegevens van derden (zoals de Atletiekunie en andere verenigingen):

· Leden
o Voorletters, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), categorie,
adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer, 06-nummer lid en of
ouders/verzorgers, e-mailadres lid en of ouders/verzorgers, Atletiekunie
lidmaatschapsnummer, rekeningnummer, prestaties, foto’s en video’s*;
 • · Vrijwilligers
  o Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer, 06-
  nummer, e-mailadres, Atletiekunie lidmaatschapsnummer*, foto’s en video’s*;
 • · Deelnemers (niet leden) aan wedstrijden
  o Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), categorie, adres, postcode,
  woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, vereniging, Atletiekunie-
  lidmaatschapsnummer, rekeningnummer, prestaties, foto’s en video’s*;
 • · Bezoekers website van ArgoAtletiek
  o Op onze website maken we geen gebruik van cookies om statistieken over het
  gebruik hiervan te verzamelen. Wel is het mogelijk artikelen, foto’s en video’s te
  delen op sociale media (Facebook, …). Hiervoor maken sociale media gebruik van
  cookies. Voor de cookies die deze media hiervoor plaatsen en de mogelijke gegevens
  die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze
  media.

* Over foto’s en video’s is een aparte paragraaf in deze privacyverklaring;
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, delen wij met derde partijen als dit noodzakelijk is voor uitvoering
van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven jouw gegevens niet aan andere derde partijen,
tenzij dit een wettelijke verplichting betreft (zoals Politie, Justitie). Verder verstrekken wij geen
persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd.

Wij delen persoonsgegevens o.a. met de volgende partijen:
 • · Atletiekunie;
  · Hosting van onze website;
  · Hosting van inschrijf- en uitslagenwebsites;
  · De online ledenadministratie;
  · Online (cloud) opslag;
  · Financiële dienstverleners, zoals de bank.

Foto’s en video’s
Voor de communicatie op de website, sociale media en andere (lokale) media wil ArgoAtletiek gebruik
kunnen maken van foto’s en video’s gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten
van de vereniging. Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Als je hier
bezwaar tegen hebt, kun je dit kenbaar maken aan de secretaris van onze vereniging
(secretaris@argoatletiek.nl). De geplaatste foto’s en video’s op de website en sociale media van ArgoAtletiek zullen wij in dat geval voor zover mogelijk verwijderen.
Verder informeren wij leden, deelnemers of ouders via het aanmeldformulier voor het ArgoAtletiek
lidmaatschap en bij het aanmeldformulier voor evenementen over het gebruik van foto’s en video’s.

Minderjarigen
In het geval het geven van toestemming daarvoor verplicht is, verwerken wij persoonsgegevens van
minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen met schriftelijke toestemming van de ouders,
verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger.
 
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  (of een deel daarvan) door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u geven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact op te nemen met de secretaris van onze vereniging (secretaris@argoatletiek.nl).
Komen wij er samen met je niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan direct contact met ons op.
 
CONTACTGEGEVENS
AV Argo
Bezelhorstweg 87
7009KK Doetinchem
 

Downloads: