Reglement

 

De Halve Marathon Doetinchem (hierna te noemen: evenement) wordt georganiseerd door ARGO Atletiek in Doetinchem (hierna te noemen: organisatie). ARGO Atletiek is aangesloten bij de Atletiekunie.

 

DIT REGLEMENT GELDT VOOR ALLE TE LOPEN AFSTANDEN Deelnemers verklaren zich bij inschrijving bekend te zijn met dit reglement en zullen zich hieraan houden.

1.  Inschrijving voor het evenement is persoonsgebonden. Het startnummer met chip (BipTag) is niet overdraagbaar.

2.  Annuleren van de inschrijving met restitutie van het inschrijfgeld is mogelijk tot 2 weken voor de wedstrijddag. Verzoek hiertoe per e-mail naar woc@argoatletiek.nl. Er zal € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij wijziging van de inschrijving vanaf 2 weken voor de wedstrijddag dient men zich opnieuw in te schrijven.

3.  De organisatie heeft het recht deelnemers te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen.

4.  Bij de wedstrijdloop van 21,1 km geldt een tijdslimiet. De doorlooptijd op de 10 km is maximaal 1 uur en 15 minuten. De organisatie kan, bij overschrijding, de deelnemer op dit punt uit de wedstrijd halen.

5.  Instructies van de organisatie (wedstrijdleiding, verkeersregelaars, EHBO etc.) en officiële instanties als de politie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

6.  De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.

7.  Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.

8.  Het is niet toegestaan aan het evenement deel te nemen per rolstoel, etc. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel.

9.  De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of geheel af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Restitutie van inschrijfgelden vindt dan niet plaats.

10.  Van eenieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

11.  De uitslagen van het evenement worden bepaald aan de hand van de bruto gelopen tijden.

12.  Prijzen: bij alle afstanden geldt dat de snelste drie lopers op het podium komen. Bij elke afstand wordt een splitsing gemaakt in mannen en vrouwen.
 
13.  Tenzij een deelnemer uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen vermelding (per e-mail aan woc@argoatletiek.nl) kunnen de gegevens van de deelnemer worden opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor verwerking van de wedstrijdresultaten en kunnen de contactgegevens (e-mail en naam) gebruikt worden voor promotionele doeleinden van ARGO Atletiek, maar worden niet aan derden verstrekt.
 
14.  De organisatie heeft een fotografie- en een videobedrijf opdracht gegeven om de wedstrijd vast te leggen op en rond het parcours. Indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografie of videobedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.
 
15.  Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens het evenement gemaakte foto's en video's.
 
16.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie